Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzeni o ochronie danych RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FHU DARSON Dariusz Cyrus z siedzibą 98-350 Biała Parcela 70D tel.: 505053406
2.Administrator danych osobowych FHU DARSON Darisz Cyrus przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzanie przez FHU DARSON Dariusz Cyrus w celach związanych z działalnością firmy tj. realizacji usług prac budowlanych, ogrodowych i dostawy towarów.
4.W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa:
  2. podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z FHU Darson Dariusz Cyrus przetwarzają dane osobowe
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów a po tym czasie przez okres jednego roku
6.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopi tych danych
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw prawo do bycia zapomnianym)
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
  5. prawo do przenoszenia danych
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
7. W przypadku uzyskania informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w FHU DARSON Dariusz Cyrus Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pani/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetworzenia danych osobowych stanowi przepis prawa
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.